Algemene voorwaarden

In onze Algemene voorwaarden staan de standaard bepalingen. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: de wederpartij van Webbedrijf.nl B.V.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Webbedrijf.nl B.V. en een opdrachtgever waarop Webbedrijf.nl B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webbedrijf.nl B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webbedrijf.nl B.V. en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Webbedrijf.nl B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Webbedrijf.nl B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Webbedrijf.nl B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Webbedrijf.nl B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webbedrijf.nl B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Webbedrijf.nl B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webbedrijf.nl B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webbedrijf.nl B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webbedrijf.nl B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webbedrijf.nl B.V. zijn verstrekt, heeft Webbedrijf.nl B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Webbedrijf.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webbedrijf.nl B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webbedrijf.nl B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Webbedrijf.nl B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Webbedrijf.nl B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Webbedrijf.nl B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Webbedrijf.nl B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal Webbedrijf.nl B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Webbedrijf.nl B.V. kunnen worden toegerekend.

6. Uitvoeringstermijn van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Webbedrijf.nl B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

7. Betaling

 1. Bij aanvaarding van de offerte, vraagt Webbedrijf.nl B.V. u om een aanbetaling van 50% te verrichten van het totaalbedrag. Het restant van het totaalbedrag dient te worden voldaan na acceptatie van het eindresultaat en voor implementatie op een door Webbedrijf.nl B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders aangegeven.
 2. Op artikel 7 lid 1 rusten twee uitzondering; indien het eindresultaat na 3 pogingen, met ieders 7 dagen er tussen niet wordt geaccepteerd behoud Webbedrijf.nl B.V. zich het recht de kosten voor het eindresultaat alsnog te facturen. En ten tweede behoud Webbedrijf.nl B.V. zich het recht 1 maand na de afgesproken deadline de geoffreerde kosten volledig te facturen indien dit niet gebeurt is.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering € 15,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, is Webbedrijf.nl B.V. gerechtigd de ontwikkelde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Webbedrijf.nl B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Webbedrijf.nl B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Webbedrijf.nl B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Webbedrijf.nl B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Webbedrijf.nl B.V. is gemachtigd het eindresultaat, in geval van achterstallige betalingen, achter te houden. Webbedrijf.nl B.V. is in dit geval ook gemachtigd alle andere diensten die de wederpartij bij Webbedrijf.nl B.V. heeft afgenomen stop te zetten.
 7. Abonnementen worden jaarlijks automatisch verlengt. 3 weken voor de vervaldatum ontvangt de wederpartij een mail hierover samen met de factuur voor deze verlenging. De wederpartij de mogelijkheid om tot 1 week voor de verlening het abonnement kosteloos te beëindigen. Indien het abonnement later beëindigd wordt, worden de gemaakte kosten doorberekend.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Webbedrijf.nl B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Webbedrijf.nl B.V. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Webbedrijf.nl B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Ter aanvulling op lid 1; het cms, software/scripts, eigen gemaakte software/scripts en eventuele licenties blijven ook na de oplevering eigendom van Webbedrijf.nl B.V.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Webbedrijf.nl B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Door Webbedrijf.nl B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Webbedrijf.nl B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Webbedrijf.nl B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Webbedrijf.nl B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9. Hosting & Service

 1. Hosting van website vindt plaats op externe servers.
 2. Webbedrijf.nl B.V. is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
  a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
  e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on line verbinding met Webbedrijf.nl B.V.) blijven lopen binnen Webbedrijf.nl B.V. of het internet;
  h. het verspreiden van computervirussen.
 4. De website hosting pakketten die Webbedrijf.nl B.V. aanbied hebben betrekking tot 1 domein. Webbedrijf.nl B.V. zal per hosting pakket 1 domeinnaam registeren.

10. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft Webbedrijf.nl B.V. recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Webbedrijf.nl B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webbedrijf.nl B.V., zal Webbedrijf.nl B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webbedrijf.nl B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Opschorting en ontbinding

 1. Webbedrijf.nl B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, Webbedrijf.nl B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Webbedrijf.nl B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webbedrijf.nl B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Webbedrijf.nl B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Webbedrijf.nl B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Webbedrijf.nl B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Webbedrijf.nl B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Webbedrijf.nl B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Webbedrijf.nl B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Webbedrijf.nl B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Webbedrijf.nl B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Webbedrijf.nl B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Webbedrijf.nl B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Webbedrijf.nl B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde (bijgewerkte) versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. Deze versie van de algemene voorwaarden is van kracht sinds 30 januari 2024.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Wacht dan niet langer, neem contact op met Wouter!

Gratis adviesgesprek!

Heb je een nieuw idee of wil je advies hebben over je bestaande website? Laat het ons weten!

🍪 Cookies

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.